EN | MK | ES | IT | RO | SR

Новости

“WIDE конференција и работилница за дигитално претприемништво“

ИРЗ организираше настан за споделување на проектни резултати “WIDE конференција и работилница за дигитално претприемништво“, во Тетово, Македонија. На настанот присуствуваа 23 учесници со различен профил: жени претприемачки од рурални области, персонал на женски претпријатија, граѓански организации, понудувачи на образование за возрасни. Овој настан беше можност за презентација на алатките и методологиите развиени за време на проектот. ME ги опфати сите резултати од проектот, платформата WIDE OER (PR1), Прирачникот за рурален претприемачки екосистем (PR2) и обуките (PR3). Учесниците беа многу заинтересирани за проектот и резултатите од проектот кои придонесуваат за зајакнување на дигиталните и претприемачките вештини.   WIDE е проект Еразмус+ финансиран од Европската комисија. Проектот обединува 6 партнери од 6 земји (Италија, Шпанија, Белгија, Република Северна Македонија, Романија и Србија).   За повеќе информации за проектот WIDE, посетете ја официјалната веб-страна на проектот: https://wideproject.eu/index.php

Прочитај повеќе

Конзорциумот го одржа Завршниот состанок во рамки на проектот WIDE

На 15 ноември 2023 година, конзорциумот го одржа четвртиот и последен транснационален состанок во рамки на проектот WIDE, кој се одржа виртуелно. WIDE – Женска интеграција преку дигитално претприемништво – е проект кофинансиран од Комисијата на ЕУ преку програмата Еразмус Плус. Иницијативата, која официјално завршува во декември 2023 година, успешно ја постигна својата цел со обезбедување на жените со алатки потребни за да напредуваат во дигиталната ера. Партнерите успеаја да произведат ефективни ресурси за обука, инкорпорирајќи ги тие вештини и компетенции неопходни не само за подобрување на вработливоста, туку и за отворање на вратите за онлајн претприемништво. Проектот WIDE доби позитивни повратни информации од жените и понудувачите на обуки кои се приклучија на сесиите за тестирање и валидација спроведени од проектните партнери, во претходните месеци, за да се тестира квалитетот и релевантноста на пакетот алатки за обука WIDE. Покрај тоа, мултипликативни настани се организирани во различни држави на проектните партнери. Овие иницијативи ги собраа клучните засегнати страни, вклучително и креаторите на политики, едукаторите и лидерите на заедницата и им помогнаа на партнерите да обезбедат долгорочно влијание врз резултатите на проектот; навистина, тие претставуваа платформа за прикажување на достигнувањата на проектот WIDE, споделување на најдобрите практики и поттикнување на соработка за континуирано дигитално зајакнување во руралните области. Завршниот состанок претставуваше можност да се споделат резултатите од секоја национална T&V сесија и мултипликативните настани. Во оваа фаза од проектот, состанокот беше релевантен и за координација на завршните административни и финансиски задачи. Придонесите на партнерите на состанокот докажаа дека проектот WIDE се гордее и со успешното управување со сите трансверзални активности, како што се дисеминација, обезбедување квалитет и целокупно управување со проектот. Од почетокот до заврсувањето, проектот WIDE покажа прецизно планирање, ефикасно извршување и ефективна координација.   За повеќе информации за проектот WIDE: WIDE веб-страница: https://wideproject.eu/index.php WIDE Facebook page: https://www.facebook.com/profile.php?id=100078760990250

Прочитај повеќе

WIDE - Тест и валидација на обуката е завршена и Упатства за корисници се достапни на интернет

Конзорциумот WIDE успешно ги пилотираше четирите модули за обука и поврзаните ресурси развиени во текот на првата година од имплементацијата на проектот, за да ги поттикне и поддржи жените кои живеат во руралните области да создадат сопствен онлајн бизнис. Секој партнер допре до претставниците на целната група и засегнатите страни на локално и национално ниво за да го тестира квалитетот и релевантноста на пакетот алатки за обука WIDE и да собере повратни информации. Учесниците изразија огромно задоволство од иницијативата и нејзините конкретни резултати, истакнувајќи го нејзиниот практичен пристап и релевантноста во реалниот свет. Охрабрени од успехот на пилот-сесиите, партнерите се обврзаа да го прошират пакетот алатки за обука WIDE за да допрат до повеќе жени претприемачи во руралните области. За таа цел, Конзорциумот разви оперативни и јасни насоки за поддршка на обучувачите и едукаторите во искористувањето на ресурсите за обука WIDE. Документот сега е достапен онлајн и, користејќи го искуството и научените лекции од проектот WIDE, ги води корисниците низ следните теми: • Структура на програмата за обука • Структурирање на иницијативи за обука • Дизајнирање на наставна програма за обука • Стратегии за регрутирање и вклучување • Привлекување и вклучување учесници • Ефективно управување со училницата • Управување со средини за обука • Конечни препораки • Оптимизирање на обуката во различни оперативни поставки   WIDE – Женска интеграција преку дигитално претприемништво – е проект кофинансиран од Комисијата на ЕУ преку програмата Еразмус Плус. Иницијативата обединува 6 партнери од 6 земји (Италија, Шпанија, Белгија, Република Северна Македонија, Романија и Србија). За повеќе информации за проектот WIDE: WIDE веб-страница https://wideproject.eu/index.php WIDE Фејсбук страница https://www.facebook.com/profile.php?id=100078760990250

Прочитај повеќе

Развојот на WIDE Обуката е завршен и 4 модули за обука сега се достапни онлајн на WIDE платформата

Модулите за обука како дел од проектниот резултат 3 (PR3) се достапни на 6 јазици на проектната веб-страна Онлајн & Бесплатни Курсеви . Како основа за развој на иновативна обука, конзорциумот WIDE го искористи претходно развиениот Прирачник за рурален претприемачки екосистем и дизајнираше 4 модули за обука на следните теми: 1. Женско претприемништво 2. Пристап до финансии 3. Економија на споделување 4. Дигитално претприемништво во рурална средина Дополнително, секој модул е ​​достапен и во аудио верзија, ppt и Word формат, подготвени за преземање. Сите модули се достапни на 6 јазици: англиски, шпански, италијански, српски, македонски и романски. По успешното завршување на прашањата за самооценување  од модулот, корисникот може да преземе персонализиран СЕРТИФИКАТ за завршување на курсот. Формулар за поврарни информации е достапен на почетокот на секоја сесија од курсот, затоа НЕ ЗАБОРАВАЈТЕ ДА НЕ ОЦЕНИТЕ! Вашите повратни информации се повеќе од добредојдени! WIDE – Женска интеграција преку дигитално претприемништво – е проект кофинансиран од Комисијата на ЕУ, преку Еразмус Плус програмата. Проектот има за цел да ги поттикне жените од руралните средини кои бараат прво вработување или се невработени да создадат сопствен онлајн бизнис. Повеќе информации за проектот WIDE: WIDE веб-страна:  https://wideproject.eu/index.php WIDE Facebook страна: https://www.facebook.com/profile.php?id=100078760990250

Прочитај повеќе

WIDE - Прирачник за рурален претприемачки екосистем

WIDE – WIDE – Интеграција на жените преку дигитално претприемништво – е проек ко-финансиран од  Европската комисија преку Еразмус плус програмата. Проектот има за цел да ги поттикне жените кои живеат во руралните области кои ја бараат својата прва работа или се невработени да создадат сопствен онлајн бизнис. За развој на иновативна обука и за да се обезбеди кохерентност и ефективност на обуката, проектните партнери го развија Прирачникот за рурален претприемачки екосистем, земајќи ги предвид достапните упатства и ресурси на национално и меѓународно ниво. Мапирањето на интеграцијата на жените преку трендови и ресурси за дигитално претприемништвопрезентираше квалитативни и квантитативни податоци, информации, алатки и решенија, за промовирање на женското потенцијално претприемништво со пристап оддолу нагоре. Елементот на иновацијата е бенчмаркинг Опис на резултатот (вклучувајќи: анализа на потреби, целни групи, елементи на иновација, очекувано влијание и потенцијал за преносливост) во однос на професионалните компетенции и квалификациските рамки на секторот за дигитално претприемништво, за да се осигура дека обуката е релевантна, навремена и соодветна.   За секоја држава од конзорциумот WIDE, проектните партнери направија ажуриран краток извештај заснован на постоечките податоци во врска со преземените активности за справување со прашањето поврзано со интеграцијата на жените преку дигитално претприемништво во нивната татковина. WIDE - Прирачникот за рурален претприемачки екосистем и резиме на клучните наоди на англиски, шпански, романски, италијански, српски и македонски јазик се достапни на платформата WIDE: https://wideproject.eu/analysis.php   Повеќе информации за проектот WIDE: WIDE Веб-страна: https://wideproject.eu/index.php WIDE Facebook страна: https://www.facebook.com/profile.php?id=100078760990250

Прочитај повеќе

WIDE конзорциумот го одржа третиот транснационален проектен состанок

На 14ти Декември 2022, конзорциумот го одржа третиот трансанационален состанок во рамки на проектот WIDE. Состанокот се одржа во Брисел, Белгија кај Белгискиот партнер IHF asbl. WIDE – Интеграција на жените преку дигитално претприемништво – е проек ко-финансиран од  Европската комисија преку Еразмус плус програмата. Проектот има за цел да ги поттикне жените кои живеат во руралните области кои ја бараат својата прва работа или се невработени да создадат сопствен онлајн бизнис. Во претходните месеци, партнерите го финализираа Прирачникот за рурален претприемачки екосистем кој веќе е достапен на платформата WIDE и ги развија модулите за обука. Состанокот претставуваше можност за рецензија на материјалот за обука и подобрување пред поставувањето на платформата.  Исто така, беше корисен и за координирање на административните и финансиските задачи, за следење на правилното спроведување на хоризонталните активности на проектот и за одредување рокови за идните активности. Следни чекори? Партнерите ќе го објават курсот за обука на англиски, шпански, романски, италијански, српски и македонски јазик. Откако ќе биде достапен на платформата, Конзорциумот ќе започне со тестирање и потврдување на материјалот што вклучува потенцијални и постоечки претприемачи, понудувачи на стручно образование и обука, компании и други засегнати страни.   Повеќе информации за проектот WIDE: WIDE Веб-страна: https://wideproject.eu/index.php WIDE Facebook страна: https://www.facebook.com/profile.php?id=100078760990250

Прочитај повеќе

Интеграција на жените преку дигитално претприемништво

Интернет страницата на проектот WIDE е достапна на интернет

Официјалната интернет страница на WIDE  проектот претставува место каде што може да се најдат сите новости, активности, резултати, контакти како и материјали за обука, и претставува отворен образовен ресурс наменет за целната група на проектот.   Проектот WIДЕ е ко-финансиран од страна на Ерасмус+ програмата на Европската Комисија, кој што ги има следните специфични цели: -Зголемување на дигиталните вештини кај жените од руралните средини со цел да се зајакне нивниот капацитет. Дигиталните технологии претставуваат одлична можност за жените од руралните средини да се приклучат на пазарот на труд или да спроведат претприемнички активности имајќи ги во предвид нивното опкружување особено во руралните средини. Отворениот образовен ресурс на WIDЕ проектот ќе обезбеди пристап по дигитален пат до сите обуки без разлика на географската локација на целната група и без временски ограничувања.     -Зголемување на дигиталните вештини на жените од руралните средини кои што веќе имаат бизнис идеа но им недостасуваат ИКТ вештини. Од тие причини, ИКТ обуката во рамките на WIDЕ проектот може да обезбеди повеќе можности за бизнис како што се намалување на несигурноста во себе, и зголемена конкурентност при учество во економски активности.    -Да ја потенцира дигиталната трансформација преку подготвеност за дигитален развој, флексибилност и зајакнати капацитети на понудувачите на неформално образование за возрасни со цел да обезбедат обука со висок квалитет. Резултатите од WIDЕ  проектот ќе ја зајакнат конкурентноста на жените претприемачки од руралните средини. -Можности за вмрежување и градење на партнерства преку вклучување на заинтересирани страни како што се понудувачи на неформално образование, мали и средни претпријатија, ИКТ и дигитална експертиза, здруженија на граѓани и други актери од екосистемот за развој на претприемништвото. Со тоа ќе се потенцираат и зајакнат заедничките вредности, како и граѓанското учество преку усвојување на Пан-Европска перспектива – поддршка на жените претприемачки од руралните средини и нивните бизнис активности преку иновативни обуки. Обуките во рамките на WIDE проектот ќе се засноваат на препознавање на компетенциите, тестирани преку систем со повеќе опции, и потврдени со сертификати за обуки во рамките на проектот. -Збогатување на понудата за можности за обука. Ресурсите, обуките како и отворениот образовен ресурс на проектот WIDE ќе бидат оперативни алатки кои ќе ја подобрат понудата на дизајнирани обуки со цел да се постигне одржливо влијание на корисниците и лицата креатори на политики. Врз основа на целите и активностите, проектот WIDE совршено се совпаѓа со потребите и приоритетите дефинирани од страна на Европската комисија (Хоризонтално: дигитална трансформација преку подобрување на подготвеноста и капацитети  за дигитална наобразба), како и на национално ниво преку адресирање на потребите за дигитална наобразба на жените претприемачки во Србија, Белгија, Македонија и Романија.         Проектот започна со првата транснационална средба преку интернет одржана на 17 февруари 2022 година на која што партнерите имаа можност да разговараат за имплементација на активностите, да утврдат временска рамка и да ги анализираат своите обврски за следниот период. Една од првите активности беше развој, тестирање и имплементација на платформата како отворен образовен ресурс (ОЕР). Платформата на WIDE ќе ги прикаже проектните резултати, ќе обезбеди нивна видливост на меѓународен план и ќе биде достапна на 6 јазици (Англиски, Македонски, Шпански, Италијански, Романски и Српски). Целовкупната содржина ќе биде комплетно достапна бесплатно, без потреба од регистрација или идентификација на корисниците. Интернет адресата на WIDE e на следната врска:  https://wideproject.eu/. Во текот на следните 2 години, платформата ќе биде надополнета и ќе ги интегрира сите главни достигнувања на конзорциумот и проектот. Секоја секција од платформата е независна сама за себе и ќе биде соодветен приказ на спроведените активности и постигнати резултати.    Алатките во рамките на WIDE проектот содржат обуки кои се дизајнирани за жени, жени претприемачки и за оние кои што во иднина планираат да се занимаваат со претприемништво со цел да им помогне да развијат и водат сопствен бизнис. Проектот не се фокусира само на подобрување на претприемачките капацитети, туку обезбедува поддршка кон развојот на женското претприемништво при што ќе дојде до израз нивната креативност и потенцијал.   Организациите кои што се заинтересирани да се приклучат на заедницата на WIDE  проектот и да станат придружни партнер, ќе бидат прикажани во делот на “Соработници” како релевантни организации кои што ќе помогнат да се прошири влијанието на резултатите од проектот.     За дополнителни информации може да ја посетите следната интернет страница: https://wideproject.eu/

Прочитај повеќе

Конзорциумот го одржа вториот транснационален проектен состанок во рамки на проектот WIDE

Конзорциумот WIDE на 27ми Јуни го одржа вториот транснационален проектен состанок во Пескара, Италија во организација на Италиjанскиот партнер IDP European Consultants. WIDE – Интеграција на жените преку дигитално претприемништво (Women Integration through Digital Entrepreneurship) – е проект ко-финансиран од Европската комисија. Проектот има за цел да ги поттикне жените од руралните средини кои бараат прво вработување, да создадат свој онлајн бизнис. Вториот проектен состанок беше корисен за да се следи правилната имплементација на проектните хоризонтални активности и да се дискутира за секундарното истражување спроведено до сега кое наскоро ќе биде достапно онлајн на платформата WIDE. Најважното прашање кое партнерите се обидеа да го одговорат на  состанокот беше: Поаѓајќи од информациите и податоците добиени во рамки на проектниот резултат 2, кои се најдобри теми за обука за да се развијат во проектен резултат 3? Најдобри теми за развој  се: Жeнско претприемништво Пристап до финансии Економија на споделување Дигитално претприемништво во рурална средина Работата на развојот на  обуката WIDE официјално ќе започне во август 2022 година, но во меѓувреме сите партнери постојано се ангажирани во активности за дисеминација на резултатите од проектот...така, од цела Европа, бидете во тек со развојот на проектот WIDE!!! За повеќе информации за проектот WIDE: WIDE вебстрана: https://wideproject.eu/ WIDE Facebook страна: https://www.facebook.com/WIDE-Project-104517608840761

Прочитај повеќе

Почетен состанок на проектот WIDE на 17ти февруари 2022 година

На 17 февруари 2022 година, Институт за развој на заедницата учествуваше на Почетниот онлајн состанок на проектот WIDE - Женска интеграција преку дигитално претприемништво, кој обединува 6 партнери од 6 земји (Италија, Шпанија, Белгија, Република Северна Македонија, Романија и Србија, кофинансиран од програмата Еразмус плус на Европската комисија,). Почетниот состанок, се одржа онлајн поради КОВИД-19 мерките. За време на почетниот состанок, партнерите ги дефинираа техничките и оперативните аспекти на проектните резултати и поврзаните активности. Целта на состанокот беше да се дефинираат аспектите на проектниот и финансискиот менаџмент, како и аспектите кои се однесуваат на внатрешниот квалитет, следење и евалуација, управување со ризик. Проектот WIDE ќе произведе неколку апстрактни резултати како што се зајакнување на дигиталните вештини на жените и претприемничките способности со цел да се зголеми нивното учество во општествениот и економскиот живот и активности, зголемување на нивната свест и знаење за бизнис посредување благодарение на стекнатите дигитални вештини, подобрување на капацитетот и конкурентноста на организациите учеснички.

Прочитај повеќе

Почеток на имплементација на Еразмус плус проектот „Интеграција на жените преку дигитално претприемништво (WIDE)“

Проектот WIDE – Интеграција на жените преку дигитално претприемништво, заеднички развиен од Регионалната агенција за економски развој на Шумадија и Поморавље и IDP European Consultants, е одобрен од српската Еразмус+ Национална агенција. Проектот WIDE обединува 6 партнери од 6 земји (Италија, Шпанија, Белгија, Република Северна Македонија, Романија и Србија). Во текот на имплементацијата од 24 месеци, WIDE ќе направи долгорочно влијание врз жените претприемачи и организациите за образование на возрасни кои ќе имаат придобивки од споделувањето на искуствата стекнати во текот на проектната имплементација. На системско ниво, WIDE ќе придонесе за поттикнување на женското учество во претприемачкиот свет преку вештините што тие ги промовираат. Институт за развој на заедницата е партнер во овој меѓународен проект, кој официјално започна на 15 декември 2021 година.

Прочитај повеќе