EN | MK | ES | IT | RO | SR

Новости

WIDE - Прирачник за рурален претприемачки екосистем

WIDE – WIDE – Интеграција на жените преку дигитално претприемништво – е проек ко-финансиран од  Европската комисија преку Еразмус плус програмата. Проектот има за цел да ги поттикне жените кои живеат во руралните области кои ја бараат својата прва работа или се невработени да создадат сопствен онлајн бизнис.

За развој на иновативна обука и за да се обезбеди кохерентност и ефективност на обуката,

проектните партнери го развија Прирачникот за рурален претприемачки екосистем, земајќи ги предвид достапните упатства и ресурси на национално и меѓународно ниво. Мапирањето на интеграцијата на жените преку трендови и ресурси за дигитално претприемништвопрезентираше квалитативни и квантитативни податоци, информации, алатки и решенија, за промовирање на женското потенцијално претприемништво со пристап оддолу нагоре.

https://wideproject.eu/images/analysis.png
Елементот на иновацијата е бенчмаркинг Опис на резултатот (вклучувајќи: анализа на потреби, целни групи, елементи на иновација, очекувано влијание и потенцијал за преносливост) во однос на професионалните компетенции и квалификациските рамки на секторот за дигитално претприемништво, за да се осигура дека обуката е релевантна, навремена и соодветна.

 

За секоја држава од конзорциумот WIDE, проектните партнери направија ажуриран краток извештај заснован на постоечките податоци во врска со преземените активности за справување со прашањето поврзано со интеграцијата на жените преку дигитално претприемништво во нивната татковина.

WIDE - Прирачникот за рурален претприемачки екосистем и резиме на клучните наоди на англиски, шпански, романски, италијански, српски и македонски јазик се достапни на платформата WIDE: https://wideproject.eu/analysis.php

 

Повеќе информации за проектот WIDE:

WIDE Веб-страна: https://wideproject.eu/index.php

WIDE Facebook страна: https://www.facebook.com/profile.php?id=100078760990250