EN | MK | ES | IT | RO | SR

Пакет со алатки

Пакетот со алатки се состои од курсеви за обука специјално дизајнирани за жени, жени претприемачи и идни жени претприемачи за да им обезбедат потребни вештини и компетенции за основање, развој и водење бизнис (дигитално претприемништво во рурална средина, предизвици и можности на женското претприемништво , надминување на пристрасноста во пристапот до финансии за жените претприемачи, споделување можности за економија и предизвици за рурално претприемништво). WIDE не се фокусира само на зајакнување на претприемачките капацитети, туку има за цел да го придружува развојот на женските претприемачи за да ја отклучи женската креативност и претприемачкиот потенцијал.

Партнерите имаат 4 тематски области околу кои ќе развиваат иновативнна обука и оперативни алатки за да обезбедат конкретни одговори на специфичните потреби за капацитети и недостатоците на вештини на жените во руралните области:


а) Дигитално претприемништво во рурална средина

- Кои веб-ресурси за самозајакнување?
- Онлајн вмрежување
- Ефикасно користење на ИКТ алатки и апликации
- ИКТ поддржано советување

б) Женско претприемништво

- Зошто да започнам сопствен бизнис?
- Женско лидерство
- Од идеја до пазар
- Мојот бизнис лоциран дома

в) Пристап до финансии

- Основи на финансии (кредит, дебит, облици на задолжување: грант, заем, поволни заеми, капитал, итн.)
- Пристап до финансирање без грантови за микро-претпријатија
- ЕУ систем за поддршка на претприемништво
- Финансиска писменост за женски претприемачи
- ЕУ програми/грантови за финансирање

г) Економија на споделување

- Дефиниција и контекст
- Придобивки од економија на споделување во руралните средини
- Студии на случај и добри практики
- Бизнис можности