EN | MK | ES | IT | RO | SR

Projekat

Specifični ciljevi projekta WIDE su:- Usavršavanje digitalnih veština žena iz ruralnog područja kako bi razvile svoje preduzetničke sposobnosti. Digitalne tehnologije su odlična prilika za žene na selu da nadoknade nedostatke u okruženju kako bi se uključile na tržište rada i/ili sprovele preduzetničke aktivnosti. Platforma WIDE OER će omogućiti digitalno dostupnim sve obuke bez obzira na geografsku lokaciju i vreme;

- Unapređenje digitalnih veština kod odraslih žena iz ruralnih područja koje već imaju poslovnu ideju, ali im nedostaju IKT veštine. Stoga bi učenje zasnovano na WIDE IKT-u moglo da podstakne veće mogućnosti za poslovanje na više načina, kao što je pristup povezanim informacijama koje mogu da pomognu u smanjenju neizvesnosti i učešće u ekonomskim aktivnostima sa većom konkurentnošću.

- Ukazivanje na važnost digitalne transformacije organizacija za obrazovanje odraslih, kroz razvoj njihove digitalne spremnosti, jačanje njihovih kapaciteta i sposobnost da isporuče obuke visokog kvaliteta. WIDE rezultati su digitalni po dizajnu i ažurirani u skladu sa izazovima sa kojima se susreću žene preduzetnice iz ruralnih područja, u cilju poboljšanja njihove konkurentnosti.

- Mogućnosti za umrežavanje i izgradnju solidnog konzorcijuma koji predstavlja sve različite aktere ekosistema za obrazovanje odraslih, malih i srednjih preduzeća, informaciono-komunikacionih tehnologija i digitalne ekspertize, kao i trećeg sektora (NVO) i sistema za podršku preduzetništvu, čime se usvajajanjem panevropske perspektive, unapređuju zajedničke vrednosti, građanski angažman i učešće.

- Podržavanje žena preduzetnica i potencijalnih preduzetnica iz ruralnih područja kroz obezbeđenje inovativnih i najsavremenijih obuka koje će im pomoći da se digitalno usavršavaju kako bi se osnažile i učinili svoje poslovanje konkurentnijim; WIDE-ova obuke će se zasnivati na sistemu priznavanja kompetencija, kroz proveru znanja putem testova sa višestrukim izborom, potvrđenim sa WIDE sertifikatima sa obuke.

- Obogatiti pružanje mogućnosti za učenje. WIDE resursi, obuke i OER platforma postaće operativni alati koji će poboljšati ponudu prilagođenih obuka i postizanje njihovog održivog uticaja na korisnike i kreatore politika. Na osnovu ciljeva i aktivnosti, WIDE je savršeno u skladu sa potrebama i prioritetima koje je istakla Evropska komisija (Horizontalno: rešavanje digitalne transformacije kroz razvoj digitalne spremnosti, otpornosti i kapaciteta) i na nacionalnom nivou sa digitalnim potrebama odraslih žena preduzetnica u Srbiji, Italiji, Belgiji, Španiji, Republici Severnoj Makedoniji i Rumuniji.