EN | MK | ES | IT | RO | SR

Analiza

Za razvoj inovativnih obuka, partneri će razviti Priručnik ruralnog preduzetničkog ekosistema uzimajući u obzir dostupne smernice i resurse na nacionalnom i međunarodnom nivou, kako bi osigurali i koherentnost i efektivnost obuke. Da bi to uradili, partneri će izvršiti sveobuhvatnu analizu dokumenata EU i nacionalnih dokumenata: kao što su:

Mapiranje integracije žena kroz trendove i resurse digitalnog preduzetništva, pristupom odozdo prema gore, što će dati pregled kvalitativnih i kvantitativnih podataka, informacija, alata i rešenja za promovisanje ženskog potencijalnog preduzetništva.

Element inovativnosti će biti preliminarna analiza Opisa rezultata (uključujući: analizu potreba, ciljne grupe, elemente inovacija, očekivanih uticaja i potencijala prenosivosti) u odnosu na profesionalne kompetencije i kvalifikacioni okvir sektora digitalnog preduzetništva, kako bi se osiguralo da obuka bude relevantna, pravovremena i konkretna.
Preuzimanja

Završni izveštaj za PR2

Rezime ljučnih nalaza