EN | MK | ES | IT | RO | SR

Анализа

За развој на иновативна обука, партнерите ќе креираат Прирачник за рурален претприемачки екосистем, кој ќе понуди достапни упатства и ресурси на национално и меѓународно ниво, со цел да се обезбеди квалитет и ефективност на обуката. За да се постигне тоа, партнерите ќе спроведат сеопфатна анализа на ЕУ и национални документи: како што се:

Мапирањето на интеграцијата на жените преку дигитални претприемачки трендови и ресурси ќе претстави квалитативни и квантитативни податоци, информации, алатки и решенија за промовирање на женското потенцијално претприемништво со bottom-up пристап.

Елемент на иновација ќе биде Опис на резултатот (вклучувајќи: анализа на потреби, целни групи, елементи на иновација, очекувано влијание и потенцијал за примена во различни контексти) во однос на професионалните вештини и рамката за квалификации на секторот за дигитално претприемништво за да се осигура дека обуката е релевантна, навремена и конкретна.

Преземања

PR2 Финален извештај

Резиме на клучни наоди