EN | MK | ES | IT | RO | SR

Речник

Анализа на конкуренцијата

потреба да се истражува целната публика, тековниот пазар, да се разбере побарувачката и понудата.

БИЗНИС

со скратено работно време значи да се работи за бизнисот помалку денови во работната недела

Бизнис идеја

е почетна идеја како да се создаде нешто ново, да се подобри постојното или подобро да се реши проблем или потреба, на начин што ќе генерира вредност за корисниците, што може да доведе до основање на претпријатие.

Брендирање

Процес на развој на корпоративен идентитет.

Вештината

е способност да се изврши задача со конкретни резултати во одредено време.

ДИРЕКТНА ПРОДАЖБА

вклучува продажба на производи или услуги за широка потрошувачка на начин од човек на човек, без фиксна малопродажна локација.

ИКТ

информатичка и комуникациска технологија.

ИНТЕРПЕРСОНАЛНА СВЕСТ

Набљудување и разбирање на чувствата и мотивите на другите.

Иновација

е комерцијализација на идеја (способност да се создаде вредност преку нови идеи и подобрени решенија).

Конкурентната предност

е супериорност во однос на конкурентите која се добива преку способноста да се испорача поголема вредност на купувачот - или преку пониски цени или преку нудење поголеми придобивки.

ЛИДЕРСТВО

Способност да ги убедите другите да ве следат, да ги инспирирате да настапуваат на највисоко ниво и да ги натерате да ја разберат и да веруваат во вашата визија.

Минимален остварлив производ

Минимален остварлив производ (MVP) е производ со доволни карактеристики за да привлече клиенти кои брзо ќе го сакаат и да ја потврди идејата за тој производ на почетокот на развојниот циклус на производот. MVP е тест со целосен обем во реалната состојба на пазарот за почетни производи; помага да се изгради интеракција со целната публика и да се привлече вниманието на потенцијалните клиенти и да се исполнат нивните потреби.

НЕСАКАНА ПОШТА/ СПАМ

е несакана пошта која главно се состои од промотивни материјали

ОСОБИНИ

претпочитан или природен начин на поединецот да ги прави работите ОДНЕСУВАЊЕ = како поединецот всушност постапува врз основа на дадена ситуација.

ПАЗАР НА СОЦИЈАЛНИ МЕДИУМИ

е форма на интернет маркетинг кој користи апликации за социјални медиуми како маркетинг алатка.

Пазарот

се состои од сите односи на понуда и побарувачка кои се воспоставени за размена на стоки и услуги во одредено време и место.

Побарувачката

е одредена сума на пари што се користи за купување на одреден вид стока.

Понудата

е количината на одредена стока што им се нуди на клиентите во одредено време, место и цена.

Претприемништво

е процес во кој се идентификува, оценува и искористува една можност.

СЕМЕЕН БИЗНИС

е оној каде што вашиот дом е главното место на вашиот бизнис.

Сајбер-безбедност

Збир на мерки и стратегии за заштита на нашите уреди и лични информации од дигитални закани.

Социјални мрежи

Дигитални платформи кои овозможуваат интеракција меѓу корисниците ширум светот, за да можат да споделуваат пораки, слики, видеа, врски…

ФРАНШИЗА

е договор во кој еден бизнис кој му дава право на друг бизнис да ги дистрибуира неговите производи или услуги.

Финансирање со капитал

вклучува продажба на дел од капиталот на компанијата во замена за капитал. Главната предност на финансирањето со капитал е тоа што нема обврска за враќање на парите стекнати преку него.

Фишинг

онлајн измами насочени кон кражба на доверливи информации или податоци.

бизнис ангели

приватни инвеститори (обично менаџери или претприемачи) кои инвестираат свои пари во иновативни идеи со високи потенцијали за профитабилност, во замена за капитал crowdfunding: вклучува иницијативи базирани на интернет насочени кон финансирање на проект/деловна идеја преку собирање мали суми пари од голем број луѓе

финансирање со долг

вклучува позајмување пари и враќање со камата. Најчестиот облик на финансирање на долгот е заем. Финансирањето со долг понекогаш доаѓа со ограничувања на активностите на компанијата што може да ја спречат да ги искористи можностите надвор од доменот на нејзината основна дејност.