EN | MK | ES | IT | RO | SR

Toolkit

Добри практики за семејни бизниси


Клучни зборови

смелост, љубезност, начин на размислување, самосвест, можност

Опис:

Смелост

 Мотивација и упорност
Останете фокусирани и не се откажувајте

  • Бидете решителни да ги претворите вашите идеи во акција и да ја задоволите вашата потреба за постигнување.
  • Бидете трпеливи и продолжете да се обидувате, на долг рок, да ги постигнете своите цели.
  • Да се спротивставите на притисокот, неповолните околности и привремениот неуспех

Само осмелете се

Бидете одлучни да ги претворите идеите во акција и да ги задоволите потребите што сакате да ги постигнете

  • Бидете подготвени да бидете трпеливи и обидете се да ги постигнете вашите индивидуални или групни цели на долг рок
  • Бидете отпорни на притисок, неповолни околности и привремен неуспех

Начин на размислување - самосвест и самоефикасност

Верувајте во себе и продолжете да се развивате

  • Размислете за вашите потреби, аспирации и желби на краток, среден и долг рок
  • Идентификувајте и проценете ги индивидуалните и групните силни страни и слабости
  • Верувајте во вашата способност да влијаете на текот на настаните, и покрај неизвесноста, одложувањата и временските размери на неуспесите

Навигација - откривање можности

Користете ја вашата фантазија и вештини за да ги идентификувате можностите за создавање вредност

  • Идентификувајте и препознајте можности за создавање вредност преку истражување на социјалната, културната и економската средина

Зајакнување на жените преку зелено социјално претприемништво –  WE-GREEN

КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТОТ СЕ:

А) свесност во руралните средини за важноста на руралните жени и зеленото претприемништво како средства за зајакнување на локалните заедници

Б) градење на капацитетите на формалните и неформалните едукатори за зелено социјално претприемништво за руралните жени

в) дизајнирање и имплементација на локални програми насочени кон зајакнување на руралните жени преку зелено социјално претприемништво

Г) развивање насоки за локалните, националните и европските чинители за мерките неопходни за изградба на поволна средина за жените претприемачи во руралните области


Поврзан материјал за обука